Informacja o usłudze na konto

Stosownie do treści art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U. z dnia 24.06.2014r. poz. 827), dalej jako „Ustawa”, udziela się konsumentom, którzy mają zamiar skorzystać z oferty Polskapresse Sp. z o.o. w Warszawie na rejestrację indywidualnego konta internetowego w serwisie internetowym ksiegarnia.dziennikbaltycki.pl informacji o:

 ________________________________________________________________________________

 

1) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem:

Przedmiotem świadczenia jest zarejestrowanie i utrzymywanie indywidualnego konta internetowego użytkownika w serwisie internetowym ksiegarnia.dziennikbaltycki.pl  (dalej jako „usługa”).

Dostawca przewiduje możliwość porozumiewania się z klientem drogą elektroniczną za pośrednictwem funkcjonalności strony internetowej ksiegarnia.dziennikbaltycki.pl  oraz adresu e-mail, w wyjątkowych przypadkach dostawca zastrzega możliwość kontaktu z klientem w inny sposób.

Sposoby komunikacji sprzedawcy z klientem określone są w w/w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym pod adresem http://ksiegarnia.dziennikbaltycki.pl/pl/i/Regulamin/2.

2) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany:

Dostawcą usługi jest Polskapresse Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 45 , która to Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, VIII Wydział Gospodarczy,  pod numerem KRS: 0000002408, REGON: 012047699, NIP: 5220103609, z kapitałem zakładowym 42.000.000,-PLN (dalej jako „dostawca”).

3) adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą:

Adres dostawcy to: e- Polskapresse Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, Odział Prasa Bałtycka, ul. Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk

Adres poczty elektronicznej, pod którym można skontaktować się z dostawcą w sprawie usługi to: ksiegarnia@dziennikbaltycki.pl.

Numer telefonu/faksu, pod którym można skontaktować się z dostawcą w sprawie usługi to: tel. 58 300 36 56, fax. 58 300 32 09.

4) adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3:

Konsument może składać ewentualne reklamacje z wykorzystaniem adresów podanych w pkt 3 powyżej.

5) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności:

Usługa ma charakter nieodpłatny.

Usługa zostaje dostarczona klientowi bez żadnych dodatkowych opłat. Usługa zostaje udostępniona klientowi w sposób elektroniczny.

Dostawca nie przewiduje pobierania od klienta żadnych dodatkowych opłat.

6) kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się:

Dostawca nie przewiduje konieczności ponoszenia żadnych wyższych niż stosowane zwykle kosztów korzystania ze środków porozumiewania się na odległość.

7) sposobie i terminie zapłaty:

Usługa ma charakter nieodpłatny.

8) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji:

Dostawca spełnia świadczenia poprzez udostępnienie usługi drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni  od chwili potwierdzenia zawarcia umowy.

Reklamacje należy zgłaszać na jeden z adresów wskazanych w pkt 3 powyżej. Dostawca rozpatruje wszystkie reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

9) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy:

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

Formularz dostępny jest również na końcu niniejszej informacji.

10) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą:

W celu odstąpienia od umowy świadczenia usługi w trybie opisanym w pkt 9) powyżej nie ma konieczności zwrotu żadnych świadczeń na rzecz dostawcy.

11) obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35 ustawy, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy:

Nie dotyczy.

12) braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy:

Nie przewiduje się utraty prawa odstąpienia od umowy.

13) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad:

Dostawca dołoży staranności, aby dostarczona usługa była wolna od wad.

14) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji:

Usługa nie jest objęta gwarancją.

Nie przewiduje się świadczenia usług posprzedażnych.

15) kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim:

W związku ze świadczeniem sprzedawca nie przystąpił do żadnego kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

16) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu:

Umowa na świadczenie usługi zawierana jest na czas nieokreślony, nie dłuższy jednak niż do dnia wyrejestrowania  konta przez konsumenta. Każda ze stron może rozwiązać umowę z czternastodniowym okresem wypowiedzenia. Umowa ulega rozwiązaniu zawsze z momentem wyrejestrowania  konta konsumenta.

17) minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy:

Umowa nie przewiduje minimalnego trwania obowiązków konsumenta.

18) wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy:

Nie dotyczy.

19) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony:

Dostawca nie przewiduje świadczenia treści cyfrowych.

20) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć:

Dostawca nie przewiduje żadnych mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem

21) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur:

Dostawca informuje o możliwości skorzystania przez konsumenta z Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Zasady skorzystania z tych sądów znaleźć można m.in. na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php .

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ADRESAT:

Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609, telefon 58 739 66 00 e-mail bok@gratka.pl.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

-    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

________________________________________________________________________________________________

-    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

_________________________________________________________________________________________________

-    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

_________________________________________________________________________________________________

-    Adres konsumenta(-ów)

_________________________________________________________________________________________________

-    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

_________________________________________________________________________________________________

-    Data

_________________________________________________________________________________________________
* - niepotrzebne skreślić

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl