Informacja o zamówieniu

Stosownie do treści art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U. z dnia 24.06.2014r. poz. 827), dalej jako „Ustawa”, udziela się konsumentowi, który ma zamiar skorzystać z oferty Polskapresse Sp. z o.o. w Warszawie na zakup produktów w sklepie internetowym ksiegarnia.dziennikbaltycki.pl informacji o:

________________________________________________________________________________

1) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem:

Przedmiotem świadczenia jest zakup przez konsumenta produktów stanowiących ofertę sklepu internetowego ksiegarnia.dziennikbaltycki.pl (nie jest to jednak oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) w postaci publikacji książkowych, wydanie papierowe.

Polskapresse Sp. z o.o. w Warszawie przewiduje możliwość porozumiewania się z klientem wyłącznie w przypadku konieczności wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z wykonaniem umowy, w drodze elektronicznej, na adres e-mail ksiegarnia@dziennikbaltycki.pl, a w wyjątkowych przypadkach również w inny sposób.

Sposoby komunikacji sprzedawcy z klientem określone są w w/w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym pod adresem http://ksiegarnia.dziennikbaltycki.pl/pl/i/Regulamin/2.

2) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany:

Dostawcą usługi jest Polskapresse Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 45 , która to Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, VIII Wydział Gospodarczy,  pod numerem KRS: 0000002408, REGON: 012047699, NIP: 5220103609, z kapitałem zakładowym 42.000.000,-PLN (dalej jako „sprzedawca” lub „przedsiębiorca”).

3) adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą:

Adres sprzedawcy to: Polskapresse Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa Odział Prasa Bałtycka, ul. Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk.

Adres poczty elektronicznej, telefon i faks pod którymi można skontaktować się ze sprzedawcą w sprawie sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.ksiegarnia.dziennikbaltycki.pl to: e-mail ksiegarnia@dziennikbaltycki.pl, tel. 58 300 36 56, fax. 58 300 32 09.

4) adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3:

Konsument może składać ewentualne reklamacje z wykorzystaniem adresów podanych w pkt 3 powyżej.

5) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności:

Łączna cena produktu lub produktów jest widoczna na stronie podsumowującej zamówienie, w sekcji do zapłaty, dostępnej przed złożeniem zamówienia.

Łączny koszt dostarczenia produktu lub produktów jest widoczny na stronie podsumowującej zamówienie w polu wybrana forma dostawy, dostępnej przed złożeniem zamówienia.

Sprzedawca nie przewiduje pobierania od klienta żadnych dodatkowych opłat, oprócz wyżej wskazanych.

6) kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się:

Sprzedawca nie przewiduje konieczności ponoszenia żadnych wyższych niż stosowane zwykle kosztów korzystania ze środków porozumiewania się na odległość.

7) sposobie i terminie zapłaty:

Sprzedawca przewiduje następujące formy płatności: rozliczenie transakcji za pobraniem, rozliczenie transakcji za pośrednictwem przelewu bankowego, rozliczenie transakcji za pośrednictwem płatności elektronicznej przy użyciu systemu Przekewy24, rozliczenie transakcji bezpośrednio w kasie Właściciela Sklepu gotówką przy odbiorze produktu. Niektóre z form płatności mogą być niedostępne z przyczyn niezależnych od sprzedawcy, a leżących po stronie podmiotów dostarczających te systemy płatności.

Płatność za pobraniem następuje w momencie dostarczenia produktu, płatność w przypadku odbioru osobistego produktu następuje w momencie jego odbioru, w pozostałych przypadkach płatność powinna nastąpić w terminie 5 dni od dnia następnego po dniu złożenia zamówienia.

8) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji:

Zamówiony przez klienta produkt lub produkty zostaną wysłane na adres wskazany przez klienta niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia opłaconego za pobraniem, albo w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania płatności za produkt lub produkty w innych przypadkach, chyba, że w opisie produktu zaznaczono inny termin. Powyższe postanowienie nie dotyczy wyboru przez klienta możliwości odbioru osobistego produktu – w takiej sytuacji świadczenie spełnione zostanie do rąk klienta z momentem zapłaty.

Reklamacje należy zgłaszać na jeden z adresów wskazanych w pkt 3 powyżej. Sprzedawca rozpatruje wszystkie reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

9) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy:

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy, o ile koszty te wskazano w niniejszej informacji.

W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą, a konsumentowi zwracana jest cena zakupu.

Odstąpienia można dokonać składając oświadczenie woli o odstąpieniu przedsiębiorcy, w tym przez wysłanie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy.

Formularz dostępny jest również na końcu niniejszej informacji.

10) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą:

W celu odstąpienia od umowy w trybie opisanym w pkt 9) powyżej nie ma konieczności zwrotu żadnych świadczeń na rzecz sprzedawcy.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w szczególności koszt jej odesłania sprzedawcy.

11) obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35 ustawy, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy:

Nie dotyczy.

12) braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy:

Nie dotyczy.

13) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad:

Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia świadczenia wolnego od wad.

14) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji:

Jeżeli do produktów załączone są dokumenty z warunkami gwarancji oznacza to, że na dany produkt udzielona została gwarancja, zgodnie z warunkami wskazanymi na karcie.

W związku z charakterem świadczenia, nie przewiduje się usług posprzedażnych.

15) kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim:

W związku ze świadczeniem sprzedawca nie przystąpił do żadnego kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

16) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu:

Umowa ma charakter jednorazowego świadczenia sprzedaży produktu lub produktów.

17) minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy:

Umowa nie przewiduje minimalnego trwania obowiązków konsumenta.

18) wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy:

Nie dotyczy.

19) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony:

Umowa nie dotyczy treści cyfrowych.

20) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć:

Umowa nie dotyczy treści cyfrowych.

21) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur:

Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania przez konsumenta z Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Zasady skorzystania z tych sądów znaleźć można m.in. na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php .

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ADRESAT:

Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609, telefon 58 739 66 00 e-mail bok@gratka.pl.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

-    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

________________________________________________________________________________________________

-    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

_________________________________________________________________________________________________

-    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

_________________________________________________________________________________________________

-    Adres konsumenta(-ów)

_________________________________________________________________________________________________

-    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

_________________________________________________________________________________________________

-    Data

_________________________________________________________________________________________________
* - niepotrzebne skreślić

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl