Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego ksiegarnia.dziennikbaltycki.pl

1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

 1. Klient- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego.
 2. Kodeks Cywilny- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 3. Regulamin- niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego
 4. Sklep Internetowy- serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.dziennikbaltycki.pl, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia.
 5. Produkty - towary i/lub usługi prezentowane w Sklepie Internetowym.
 6. Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana pomiędzy Właścicielem Sklepu, a Klientem, z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu Internetowego
 7. Ustawa o prawach konsumenta- Ustawa o prawach konsumenta z 30 maja 2014r.
 8. RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną- ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. z dnia 15 października 2013 r.
 10. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego. Użytkownik, który składa Zamówienie na Produkt nabywa status Klienta.
 11. Zarejestrowany Użytkownik - Użytkownik, który dokonał rejestracji w serwisie Sklepu Internetowego.
 12. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów oraz inne informacje wymagane przez Właściciela Sklepu.
 13. Właściciel Sklepu– Polska Press Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 2408, z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000 PLN, NIP 522-01-03-609.

  2 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Właściciela Sklepu.
 4. Niniejszy regulamin określa w szczególności:
 5. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego,
 6. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego,
 7. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego,
 8. tryb postępowania reklamacyjnego,
 9. zasady polityki ochrony danych osobowych.
 10. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie ze Sklepu Internetowego są następujące:
 11. Komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;
 12. Dostęp do poczty elektronicznej;
 13. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
 14. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego oraz pobrać go i sporządzić wydruk.
 15. Informacje o Produktach podane w Sklepie Internetowym w szczególności ich opisy, parametry, zdjęcia oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, nie stanowią natomiast oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 16. Sklep internetowy przyjmuje i realizuje zamówienia z ograniczeniem do granic terytorialnych Rzeczpospolitej Polskiej.
 17. Właściciel Sklepu dokłada najwyższych starań, aby Użytkownicy mieli możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego przez 24 godziny na dobę, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego w celu przeprowadzania jego konserwacji, aktualizacji lub napraw.
 18. Właściciel Sklepu nie zidentyfikował żadnych zagrożeń związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu Internetowego.
 19. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy serwisu Sklepu Internetowego, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, jak również programy udostępnione za pośrednictwem serwisu Sklepu Internetowego podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Właścicielowi Sklepu lub innym podmiotom.

  3 Zasady Korzystania ze Sklepu Internetowego
 1. Użytkownicy mają możliwość założenia w Sklepie Internetowym indywidualnego konta Klienta poprzez dokonanie rejestracji w Sklepie Internetowym. Zarejestrowanie i utworzenie konta w Sklepie Internetowym nie jest jednak warunkiem składania Zamówień w Sklepie Internetowym i zawierania Umów sprzedaży.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronach Sklepu Internetowego, w którym Użytkownik musi podać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny (na który ma zostać wysłane zamówienie) oraz nr telefonu kontaktowego
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Umowa na korzystanie z serwisu Sklepu Internetowego z Zarejestrowanym Użytkownikiem zawierana jest przez zarejestrowanie konta Użytkownika. Umowa na korzystanie z serwisu Sklepu Internetowego zawierana jest z Zarejestrowanym Użytkownikiem na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż do dnia wyrejestrowania konta Użytkownika, a każda ze stron może ją rozwiązać w każdym czasie. Umowa ulega rozwiązaniu zawsze z momentem wyrejestrowania konta Użytkownika w serwisie Sklepu Internetowego.
 5. Zarejestrowany Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać Umowę o korzystanie z serwisu Sklepu Internetowego dokonując wyrejestrowania konta Użytkownika lub wypowiadając umowę na korzystanie z Serwisu. Niezależnie od powyższego Zarejestrowany Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy na korzystanie z Serwisu w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia z użyciem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta lub z użyciem formularza dostępnego pod tym linkiem.
 6. Właściciel Sklepu może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem jego indywidualnego konta, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklep Internetowego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
 7. podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszenie prawa osób trzecich,
 8. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Sklepu Internetowego,
 9. dopuścił się innych zachowań, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub godzących w dobre imię Właściciela Sklepu, jego pracowników, współpracowników lub kontrahentów.
 10. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Właściciela Sklepu.
 11. Użytkownik korzystając ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest w szczególności do:
 12. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa
 13. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej,
 14. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
 15. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 16. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa postanowieniami Regulaminu.

  4 Procedura składania Zamówień i zawierania Umowy sprzedaży
 1. W celu złożenia Zamówienia należy wejść na stronę internetową https://www.ksiegarnia.dziennikbaltycki.pl dokonać wyboru Produktów, które oznaczone są jako „dostępne”, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Wybór zamawianych Produktów jest dokonywany poprzez ich dodanie do wirtualnego koszyka.
 3. W trakcie procedury zamawiania - do momentu naciśnięcia przycisku "zamawiam", Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu, w tym celu należy kierować się wyświetlanymi klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Użytkownika korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
 5. W celu dokonania Zamówienia konieczne jest podanie przez Użytkownika danych, w tym danych osobowych, umożliwiające kontakt i wysyłkę Produktu. Dane niezbędne do złożenia Zamówienia to: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy oraz sposób płatności. W przypadkach niektórych Produktów konieczne może być również podanie dodatkowych właściwości Produktów.
 6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że pozbawiony wad Produkt jest dostępny w magazynie lub u dostawców zewnętrznych Sklepu Internetowego. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem Klient jest informowany o tym fakcie i podejmuje decyzję o sposobie realizacji Zamówienia (częściowa realizacja lub anulowanie całości Zamówienia). W wypadku niemożności realizacji Zamówienia z przyczyn zależnych od Sklepu Internetowego w terminie 30 dni od dnia złożenia Zamówienia zawarta umowa wygasa, a Sklep Internetowy informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową i zwraca mu otrzymaną od niego należność za tę część Zamówienia, która nie została zrealizowana (jeżeli została wcześniej wpłacona przez Klienta na rachunek Sklepu Internetowego).
 7. Chwilą zawarcia Umowy sprzedaży jest wysłanie na adres e-mail podany przez Klienta potwierdzenia przyjęcia przez Sklep Internetowy Zamówienia do realizacji. W przypadku potwierdzenia przyjęcia do realizacji części Zamówienia, Umowa sprzedaży zostaje zawarta, co do tej części Zamówienia.
 8. Właściciel Sklepu zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z Klientem za pośrednictwem poczty internetowej lub telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia lub wyjaśnienia niejasności. Brak możliwości kontaktu z klientem lub niewyjaśnienie wątpliwości uprawnia Właściciela Sklepu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

  5 Czas realizacji Zamówienia i dostawa
 1. Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawa odbywa się pod adres wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia, chyba że Klient wybrał opcję odbioru osobistego Produktu od Właściciela Sklepu pod adresem: ul. Połęże 3, Gdańsk 80-720 lub w oddziale Dziennika Bałtyckiego.
 2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się na koszt Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wybranej przez Klienta firmy kurierskiej spośród zaprezentowanych jako dostępnych przez Właściciela Sklepu. Koszty dostawy wskazywane są każdorazowo przy składaniu Zamówienia.
 3. Sklep Internetowy dokłada starań, aby wszystkie Zamówienia realizowane były w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia:
 4. wpływu na rachunek bankowy Właściciela Sklepu pełnej kwoty ceny za Produkt – w przypadku wyboru metody płatności przelewem lub płatności elektronicznej obsługiwanej przez wskazanych przez Właściciela Sklepu operatorów płatności powiększonej o wybrane w zamówieniu koszty dostawy  
 5. potwierdzenia otrzymania przez Sklep Internetowy Zamówienia – w przypadku wyboru metody płatności za pobraniem.

  6 Ceny i metody płatności
 1. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, tzn. zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
 3. rozliczenie transakcji za pobraniem (zapłata ceny za Zamówienie dokonywana jest przy odbiorze przesyłki do rąk kuriera),
 4. rozliczenie transakcji za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek bankowy Właściciela Sklepu: 92 1140 1065 0000 3148 0700 1001,
 5. rozliczenie transakcji za pośrednictwem płatności elektronicznej przy użyciu systemu Przelewy24 na zasadach obowiązujących dla tych systemów.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności wskazanej w ust. 2 pkt b lub c Klient zobowiązany jest zapłacić całość ceny za Zamówienie w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia wysłania przez Sklep Internetowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.
 7. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT (jeśli taka opcja została zaznaczona w zamówieniu). Klient wraz z zamówieniem otrzymuje paragon lub fakturę VAT. 

  7 Uprawnienie do odstąpienia umowy
 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn i zwrócić kupiony towar w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
 2. Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy następuje poprzez oświadczenie, które musi nastąpić do 14 dni od otrzymania przesyłki, przy czym, do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Właściciel Sklepu zachęca do korzystania z przygotowanego formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i dostępnego na końcu Regulaminu. Klientowi przysługuje możliwość odstąpienia od umowy w innej formie niż formularz, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Zachowanie formy formularza jest jednak wskazane i ułatwi proces odstąpienia od umowy.
 4. Płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana w terminie 14 dni kalendarzowych na konto bankowe podane w formularzu zwrotu. W przypadku braku podania rachunku bankowego, płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Klienta, z którego nastąpiła płatność ceny, a w przypadku braku takiego rachunku – przekazem pocztowym, chyba że Właściciel Sklepu ustali z Klientem inny sposób zwrotu.
 5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Właściciela Sklepu, Właściciel Sklepu nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Właścicielowi Sklepu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Właściciela Sklepu do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym art. VII nie przysługuje Klientowi, który jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego w odniesieniu do umów:
 9. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 10. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 11. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 12. w pozostałych przypadkach przewidzianych przepisami Ustawy o prawach konsumenta.

  8 Reklamacje
 1. W chwili odbioru Produktu Klient jest proszony o sprawdzenie przesyłki. Ewentualne widoczne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić kurierowi oraz skontaktować się z Działem Reklamacji Właściciela Sklepu pod nr tel. 502 499 054 lub drogą elektroniczną na adres ksiegarnia@dziennikbaltycki.pl. W przypadku, gdy kurier odmówi podpisania protokołu, nie należy przyjmować ani kwitować przesyłki i niezwłocznie skontaktować się z Właścicielem Sklepu zgodnie z podanymi wyżej danymi teleadresowymi. Brak wykonania powyższej procedury nie pozbawia jednak praw ani roszczeń na zasadach ogólnych.
 2. Wszelkie pozostałe reklamacje wynikające należy kierować na adres Dziennik Bałtycki, ul. Połęże 3, 80-720 Gdańsk. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę reklamacji.
 3. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych.

  9 Dane osobowe
 1. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników zawiera Polityka Prywatności dostępna pod tym linkiem https://prywatnosc.polskapress.pl/ i stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik akceptuje również Politykę Prywatności.
 2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych użytkowników korzystających z funkcjonalności Sklepu Internetowego dostępna jest pod tym linkiem https://prywatnosc.polskapress.pl/nota-informacyjna i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

  10 Postanowienie końcowe
 1. W przypadku Klientów nie będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z korzystania ze Sklepu Internetowego jest sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2015 r.
 4. Właściciel Sklepu może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Właściciela Sklepu, a także zmianami w strukturze lub w treści serwisu Sklepu Internetowego lub oferty Właściciela Sklepu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu i zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkowników o zmianach, w tym poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian.
 5. Zarejestrowani Użytkownicy powiadamiani są o zmianie Regulaminu również mailem i mają 14 dni od dnia powiadomienia na rozwiązanie umowy na korzystanie z serwisu Sklepu Internetowego przez likwidację Konta Użytkownika lub wypowiedzenie w terminie wskazanym w Regulaminie, jeżeli nie wyrażają zgody na zmiany. Zmiana w Regulaminie nie stanowi podstawy do odstąpienia od umów zakupu Produktów, chyba że zmiana ma wpływ na prawa i obowiązki stron wynikające z takiej umowy.
 6. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na realizację złożonych i zaakceptowanych Zamówień.

 

Załącznik nr 1

Wzór oświadczenia o odstąpieniu.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ADRESAT:

Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609, telefon 502 499 054 e-mail: ksiegarnia@dziennikbaltycki.pl.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

-    Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

________________________________________________________________________________________________

-    Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)

_________________________________________________________________________________________________

-    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

_________________________________________________________________________________________________

-    Adres konsumenta(-ów)

_________________________________________________________________________________________________

-    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

_________________________________________________________________________________________________

-    Data

_________________________________________________________________________________________________
* - niepotrzebne skreślić

 

 

Załącznik nr 2

https://prywatnosc.polskapress.pl/

 

Załącznik nr 3

https://prywatnosc.polskapress.pl/nota-informacyjna

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl